Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2016

Egyszerűsített foglalkoztatás a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony.

egyszerusitett_foglalkoztatas

 

 Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

 • mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
 • alkalmi munkára

 

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatás:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló tv. 1. § e) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató által az alaptevékenységébe tartozó feladatai ellátására.
 • Harmadik országbeli állampolgár – a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével – kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható egyszerűsített munkaviszony alapján

 

Korlátozás:

Az a munkáltató, aki 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az 500, 1000, illetve 3000 forint összegű közteher és/vagy szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv. a munkáltatóra előírt adóelőleg tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

A munkáltató által – az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén – fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként

 • mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
 • turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
 • alkalmi munka esetén 1 000 forint,
 • filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint

 

 

A közteher fizetés határideje

Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig:

– a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számla javára kell teljesíteni.

 

A bejelentés módja

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentési kötelezettségét – választása szerint –

 • elektronikus úton, kormányzati kézbesítési szolgáltatás igénybevételével (a továbbiakban: ügyfélkapu), vagy
 • telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti.

 

A munkáltató akkor élhet az előzőekben felsorolt bejelentési lehetőségek valamelyikével, tehát a telefonon keresztül történő bejelentés lehetőségével is, ha előzetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapun.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony adataira vonatkozó elektronikus úton történő bejelentéshez számítógépen ki kell tölteni a 16T1042E jelű elektronikus adatlapot, és ezt az ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatóság részére.

A telefonon keresztül történő bejelentés a 185-ös, országon belül helyi tarifával

hívható hívószámon teljesíthető

Milyen adatokat kell bejelenteni?

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni

 1. a) a munkavállaló nevét,
 2. b) a munkáltató adószámát,
 3. c) a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát,
 4. d) az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta),
 5. e) a munkaviszony napjainak számát,
 6. f) amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.

 A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatást a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni.

Bevallás:

Főszabályként a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét elektronikus úton havonta a 1608-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni

Igazolás kiadása:

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánszemély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme.

Forrás: http://nav.gov.hu