Kisadózók év végi teendői

A kisadózók év végi teendői között érdemes néhány dologra kiemelten odafigyelni.

Többekközött a kata alanyiság megszűnik akkor, ha a kisadózó vállalkozás állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot. Az elmúlt években a NAV figyelmeztető levelet küldött minden tartozó adózónak ezügyben. Év vége közeledtével érdemes lekérni a nav folyószámlát és tájékozódni az esetleges tartozások felől. Természetesen ezt mi is megtesszük az ügyfeleink nevében.

Kilépés a kata körből

A kata alanyisági megszűnik akkor is a bejelentés hónapjának utolsó napjával, ha az adóalany bejelenti, hogy adókötelezettségeit a jövőben nem e törvény szabályai szerint teljesíti. Tehát aki szeretné a kata alanyiságát megszüntetni az időben jelezze ez irányú szándékát irodánk felé.

Bevétel nagyságának ellenőrzése

A kisadózók év végi teendői között érdemes megvizsgálni nehogy meglepetések érjenek minket. A kisadózó bevételi kerete egy teljes adó évre 12 millió forint. A 12 millió forint feletti rész után 40% különadót vagyunk kötelesek fizetni február 25-ig. Az év közben kezdő adózónak ezt a bevételi korlátot arányosítania szükséges.

Tárgyévből átnyúló tételek

Az év végén kiállított, következő évre átnyúló fizetési határidővel rendelkező átutalásos számlák esetében kérjük minden ügyfelünktől, hogy az összeg beérkezésének dátumáról tájékoztasson minket.

Kötelező adatszolgáltatás

Év végén össze kell állítanunk a partnerenkénti összesítőt is, hogy az egy partner felé 1 millió forintot meghaladó bevételekről tételesen adatot tudjunk szolgáltatni . Itt hívom fel mindenki figyelmét arra, hogy a 2020-as évektől fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a munkaviszonytól való elhatárolás miatt. Azon ügyfeleink akiknél előfordul, hogy egy partner felé egy évben több mint 1 millió forint értékben számláz érdemes megvizsgálniuk a törvény azon eseteit, hogy mi módon bizonyítható a munkaviszonytól való elhatárolás.

A törvény ide vonatkozó részét itt olvashatjátok:

  1. Munkaviszonytól való elhatárolás

  2. § (1) A kisadózó vállalkozással kötött szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint, a rendeltetésszerű joggyakorlás feltételére figyelemmel kell minősíteni. Ha a kisadózó vállalkozással kötött szerződés, ügylet tartalma szerint a kisadózó és harmadik személy közötti munkaviszonyt leplez, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket e törvénytől eltérően a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani.

(2) Az adóhatóság ellenőrzési eljárás keretében – a (3) bekezdés figyelembevételével az ellenkező bizonyításáig – vélelmezi, hogy a kisadózó és a kisadózó vállalkozással összefüggésben a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles adózó között munkaviszony jött létre.

(3) A (2) bekezdésben foglalt vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul:

  1. a) a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;
  2. b) a kisadózó a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személytől szerezte;
  3. c) a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;
  4. d) a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;
  5. e) a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személy bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;
  6. f) a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;
  7. g) a kisadózó vállalkozás minden kisadózóként bejelentett tagja, illetve a kisadózó egyéni vállalkozó a naptári év egészében a 2. § 8. pont a) vagy g) alpont szerint nem minősül főállású kisadózónak feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének legalább 50 százalékát olyan személytől szerezte, akivel/amellyel a kisadózó a naptári évben nem állt a 2. § 8. pont a) vagy g) alpontban említett jogviszonyok egyikében sem.

(4) A 13. § szerinti adatszolgáltatásra köteles személyt és az azzal kapcsolt vállalkozási viszonyban álló személyeket e § alkalmazásában egy személynek kell tekinteni.

Olvass további híreket a Könyvelő Fóton honlapunkon